Bucak Şehri

Sosyal Durum

  • 10456

1940’lı yıllarda 20 bine yakın nüfusun meskûn olduğu şehir 1960'lı yıllardan itibaren göç alarak hızlı bir nüfus artışına maruz kalmıştır. Yeniden katılan bu nüfus eski iskân alanında yoğun yapılaşma sonucu çoğalan meskenlerde ikamet ettiği gibi iskân dışı kırsal alanlar iskâna açılarak yeni mahalleler oluşmuştur. Yeni oluşan mahallelerde ise Köylerimizden ve farklı kentlerden gelen nüfusla birleştikleri ve halen kendi bölgelerinin şiveden giyime kadar bir kısım kültürel değerlerini muhafaza ettikleri gözlenmektedir. Çeşitlilik arz eden bir zenginlik mevcuttur.

Genel olarak; Bucak’ın idari hudutları içerisinde geçmiş asırlarda olduğu gibi bugün de muhafazakâr insanlar ikamet etmektedir. Bucak, 13. Yüzyılın başlarında Türk egemenliğine girmiştir. İslam inanç ve kültürünün Akdeniz’e ulaştırılmasında, önemli rolleri olmuştur. Susuzhan ve İncirhan gibi tarihi hanlara sahip olan Bucak Tarihi ipek yolu güzergahında olması hasebiyle bir ticaret merkezi olmuştur.

Sosyal yapı içinde ideolojik ve etnik açıdan herhangi bir intibaksızlık ve ihtilaf mevcut değildir. Şehirleşmenin genel tezahürü olarak son çeyrek asırda gözlenen çekirdek aile Bucak'ta da hâkim durumdadır. Göç sırasında büyük aileler şehre yerleştikten sonra dağılarak yeni meskenler kurmaktadırlar.

İlçemiz genel olarak iskân alanıdır. Sanayi ve ticaret merkezleri kent dışında yer almıştır. Halkın gelir düzeyi orta derecede olup; işçi, memur, esnaf ve sanayi ağırlıktadır.